A A A

Dekret Stolicy Apostolskiej na Jubileusz 25-lecia

 

Penitencjaria Apostolska

Protokół numer 01198/2023-112/23/I

 

Dekret

Na mocy specjalnych uprawnień

udzielonych przez Ojca Świętego,

z Bożej Opatrzności – papieża Franciszka

Penitencjaria Apostolska łaskawie pozwala ekscelencji księdzu

arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu,

by – podczas jubileuszu Parafii Jezusa Dobrego Pasterza w Szczecinie,

wybrawszy korzystny dla wiernych dzień,

po złożeniu Najświętszej Ofiary,

wszystkim obecnym wiernym, którzy w prawdziwej pokucie i przejęci

miłością wezmą udział w tych obrzędach

udzielił papieskiego Błogosławieństwa powiązanego z odpustem

zupełnym, który można zyskać pod zwykłymi warunkami,

to znaczy po sakramentalnej Spowiedzi, przyjęciu Komunii świętej

i modlitwie w intencjach Ojca Świętego.

Wierni, którzy chcieliby przyjąć z pobożnością papieskie Błogosławieństwo,

a z uzasadnionej przyczyny nie wezmą osobiście udziału w świętych

obrzędach, mogą uzyskać odpust zupełny zgodnie z wymogiem prawa,

o ile z pobożnym nastawieniem będą śledzić te obrzędy w czasie, gdy będą

sprawowane, korzystając ze środków masowego przekazu.

Obowiązuje bez względu na inne postanowienia.

 

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,

dnia 10 lipca roku od Wcielenia Pańskiego 2023.

kard. Maurus Piacenza, starszy penitencjarz

Krzysztof Nykiel, regens

 

 

 

Protokół numer 011972023-111/23/I

 

DEKRET

Dla wzrostu pobożności wiernych i zbawienia dusz

Penitencjaria Apostolska

na mocy specjalnych uprawnień udzielonych

przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności – papieża,

mając na uwadze prośby przedłożone ostatnio przez ekscelencję Andrzeja Dzięgę, arcybiskupa metropolitę szczecińsko-kamieńskiego

wraz z proboszczem parafii Jezusa Dobrego Pasterza w Szczecinie

w dwudziestą piątą rocznicę [powstania] tejże parafii,

łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami

(Spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Może on być uzyskany przez szczerze pokutujących i przejętych miłością wiernych

w dniach od 20 sierpnia 2023 do 19 sierpnia 2024 roku

i mogą go także ofiarować jako wsparcie dla dusz w czyśćcu cierpiących,

o ile pielgrzymując nawiedzą kościół parafialny Jezusa Dobrego Pasterza

i tam z wiarą wezmą udział w obchodach jubileuszowych,

lub przynajmniej poświęcą stosowną chwilę na pobożne rozmyślanie,

kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Ludzie w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wychodzić z domu

– jeśli włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje,

ofiarując miłosiernemu Bogu modlitwy i swoje cierpienia lub dokuczliwości własnego życia

– mogą także uzyskać odpust zupełny,

wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i postanowienie,

by jak tylko to będzie możliwe wypełnić trzy zwyczajowe warunki.

Aby zaś dostęp do Bożego przebaczenia, które można zyskać dzięki władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy dzięki miłości pasterskiej,

penitencjaria usilnie prosi, aby proboszcz i kapłani posiadający właściwe uprawnienia do słuchania spowiedzi, oddali się sprawowaniu

[sakramentu] Pokuty chętnie i wielkodusznie.

Obowiązuje od teraz przez [okres] srebrnego jubileuszu parafii.

Jakiekolwiek inne postanowienia nie mają mocy sprawczej.

 

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 10 lipca roku od Wcielenia Pańskiego 2023.

kard. Maurus Piacenza, starszy penitencjarz

Krzyszof Nykiel, regens