A A A

Standardy Ochrony małoletnich w parafii

 


Parafia jest miejscem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom także w grupie rówieśniczej. Kierując się wartościami wypływającymi z Ewangelii, staramy się wpoić naszym parafianom postawę szacunku wobec każdego człowieka – dzieci i dorosłych. Pragniemy, by w relacjach międzyludzkich bliska była im ewangeliczna zasada: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12a).


Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi poznali wszyscy pracownicy i współpracownicy parafii, dzięki czemu mogą oni umiejętnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji reagować na każde niewłaściwe zachowanie czy przemoc. Również dzieci powinny przestrzegać poniższego kodeksu podczas spotkań w parafii i poza nią, w kontakcie bezpośrednim i wirtualnym.


1. Równe traktowanie i szacunek dla każdej osoby


Ø Traktuj innych tak, jak chcesz, aby inni traktowali Ciebie.

Ø Pamiętaj, że każda osoba jest kimś wyjątkowym i szczególnie obdarowanym przez Boga. Nalezą się jej szacunek i troska o jej dobro.

Ø Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, poglądy i cechy koleżanek/kolegów.

Ø Pamiętaj, że przez różnorodność wzajemnie się ubogacamy.

Ø Masz prawo do zabawy i relacji z każdym dzieckiem, ale pamiętaj, że nie zawsze inne dziecko ma chęć do kontaktu z Tobą w danym momencie. Uszanuj to.

Ø Zachowaj otwartość i bądź wrażliwy na wszystkie osoby, nawet jeśli nie nalezą do grona Twoich najbliższych przyjaciół. Nie wykluczaj ich ze wspólnych działań, rozmów i szkolnych aktywności.


2. Zasady komunikacji między dziećmi


Ø Zachowuj życzliwość i szacunek wobec koleżanek/kolegów.

Ø Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra innych osób

Ø Słuchaj innych, gdy mówią. Nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają.

Ø Zachowuj kulturę słowa w każdej sytuacji.

Ø Stosuj formy grzecznościowe.

Ø Pytaj o zgodę na kontakt fizyczny (przytulenie, pogłaskanie).


3. Szacunek dla cudzej własności, prywatności i przestrzeni


Ø Szanuj rzeczy osobiste i mienie innych osób.

Ø Zapytaj, jeśli chcesz pożyczyć od kogoś jakąś rzecz.

Ø Nie przeglądaj prywatnych rzeczy innych osób bez ich zgody. Każdy ma prawo do prywatności.

Ø Nie rób zdjęć, nie nagrywaj ani nie rozpowszechniaj wizerunku kolegów/koleżanek i innych osób bez ich wyraźnej zgody.

Ø Pamiętaj, że każdy ma prawo do przestrzeni osobistej. Jeśli inna osoba potrzebuje chwili samotności, uszanuj to. Naruszanie tej przestrzeni może rodzic konflikty.


4. Zakaz stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie


Ø Nie stwarzaj sytuacji, w których ktoś czułby się celowo pomijany, izolowany.

Ø Nie stosuj przemocy fizycznej. Szturchanie, popychanie, kopanie czy siłowe przytrzymywanie kolegi/koleżanki naruszają jego/jej integralność fizyczną.

Ø Szanuj przestrzeń intymną kolego w/koleżanek. Nigdy nie dotykaj ich w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

Ø Nie wyśmiewaj, nie obgaduj, nie ośmieszaj, nie zawstydzaj, nie upokarzaj, nie lekceważ i nie obrażaj kolego w/koleżanek.

Ø Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach kolego w/koleżanek.

Ø Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych.

Ø Pamiętaj, że żarty są wtedy żartami, kiedy nikt z ich powodu nie cierpi. Jeśli tak jest, natychmiast zakończ taką zabawę słowną.

Ø Nie naraz aj siebie i innych uczniów na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu fizycznemu czy psychicznemu.

Ø Nie wyrażaj negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolego w/koleżanek.

Ø Nie zabieraj rzeczy należących do innych bez ich zgody.


5. Szacunek w kontaktach internetowych i zakaz cyberprzemocy


Ø Szanuj innych i traktuj ich tak, jak chcesz, by traktowali Ciebie – dotyczy to  wszystkich typów Twojej aktywności w sieci. Po drugiej stronie ekranu jest drugi człowiek.

Ø Pamiętaj, że cyberprzemoc często zaczyna się od tzw. „niewinnych żartów”. Nie każdy ma takie samo poczucie humoru. Uważaj na to, co piszesz i co publikujesz, w Internecie nic nie ginie. W świecie wirtualnym łatwo poruszyć lawinę wzajemnych niechęci, co może doprowadzić do konkretnej formy przemocy.

Ø Nie udostępniaj kontaktów do innych oso b (telefonicznych, mailowych) bez ich zgody.

Ø Dbaj o swój oraz innych wizerunek w sieci – nie publikuj wrażliwych danych, powierzonych ci informacji oraz zdjęć i filmów os mieszających innych. Szanuj ich prywatność.

Ø Chroń intymność swoją i innych. Nie wysyłaj i nie udostępniaj zdjęć lub filmów, kto re by ją naruszały.

Ø Sprzeciwiaj się hejtowi, sam nie publikuj obrażających i agresywnych komentarzy oraz reaguj, gdy zauważysz, że ktoś jest poniżany w Internecie. Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości. Zgłoś takie działania odpowiednim osobom.

Ø Nie prowokuj innych do niepotrzebnych, nieuzasadnionych kłótni. Trolling, świadome poniżanie, nękanie i zaczepki są zachowaniami niedopuszczalnymi.

Ø Nie wykluczaj swoich rówieśników z grup w mediach społecznościowych z powodu swoich prywatnych niechęci.

Ø Nie podszywaj się w Internecie pod inne osoby. Takie zachowanie w cyberprzestrzeni jest kradzieżą tożsamości. To jest przestępstwo.

Ø Jeżeli zauważysz, że ktoś nie wylogował się ze swojego konta, nie wykorzystuj tej sytuacji do działań, kto re przyniosłyby mu szkodę, ale życzliwie poinformuj go o jego nieuwadze.

Ø Pamiętaj, że groźby, pomówienia, nawoływanie do nienawiści, prześladowanie, ośmieszanie w cyberprzestrzeni także są karalne. Twoje działania w sieci nie są anonimowe.


6. Sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów


Ø Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeśli to możliwe, podejmij spokojną rozmowę z drugą stroną.

Ø Umów się na rozmowę w bardziej stosownych warunkach, w ten sposób zyskasz czas na konstruktywny dialog.

Ø Powiedz, co według Ciebie jest problemem, co przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz.

Ø Słuchaj drugiej osoby. Dopytaj o jej odczucia i oczekiwania. Podsumuj to, co usłyszałaś/usłyszałeś dla upewnienia się, czy dobrze zrozumiałeś /zrozumiałaś jej komunikat.

Ø Upewnij się, z e Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie do swoich odczuć.

Ø Wspólnie wymyślcie rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Ø Jeśli nie uda się Wam dojść do porozumienia, poproś o pomoc osobę dorosłą, aktualnego opiekuna grupy. Porozmawiaj o tym z Twoimi rodzicami. Nie rozwiązuj konfliktu samodzielnie.


Nie bądź obojętny, gdy komuś dzieje się krzywda!

Zawsze poinformuj o tym osobę dorosłą.Koordynator ds. ochrony małoletnich przy parafii


Małgorzata Łabuń
Kontakt: 604-077-474